+420 773 335 566

Zavolejte si pro konzultaci.

Hledat

Poskytuji komplexní právní služby s důrazem na individuální přístup ke klientovi, profesionalitu, odbornost a pečlivost.

– Mgr. Libuše Ondreášová

Občanské právo

 • právní služby – právní poradenství a zastoupení v občanskoprávních věcech
 • sepis žalob, návrhů, vyjádření, řádných i mimořádných opravných prostředků, příprava právních stanovisek a rozborů, předběžná opatření
 • koupě, darování, převody nemovitých věcí, věcná břemena, nájem, zápůjčka, dílo, atp.
 • právní problematika vlastnictví a podílového spoluvlastnictví
 • závazkové vztahy, vymáhání pohledávek, příprava a připomínkování smluv
 • spotřebitelské právo, ochrana osobnosti, sousedské spory, odpovědnost za vady, dědické právo
 • úprava svéprávnosti člověka, detenční řízení
 • bezdůvodné obohacení, náhrada škody a nemajetkové újmy

Rodinné právo

 • rozvod manželství, výživné pro manžela a rozvedeného manžela
 • společné jmění manželů a jeho vypořádání
 • péče o nezletilé děti (výlučná péče rodiče, střídavá a společná péče rodičů), úprava styku, výživné (alimenty) pro nezletilé i zletilé děti
 • předběžná opatření v rodinném právu
 • sepis návrhů, žalob a opravných prostředků, sepis dohod, právní poradenství a zastoupení u soudu

Pracovní právo

 • příprava pracovněprávních dokumentů: pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní řády, dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru
 • právní pomoc při neplatném rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích, pracovní úrazy
 • vymáhání dlužných odměn za vykonanou práci (mzda, plat, apod.)
 • právní poradenství a zastoupení zaměstnanců i zaměstnavatelů

Obchodní právo

 • právní poradenství pro podnikatele, sepis rozborů a stanovisek, zastoupení v soudních řízeních
 • sepis žalob, vyjádření a opravných prostředků v obchodněprávních sporech
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
 • sepis smluv a jiných obchodněprávních dokumentů
 • obchodní závazky, nekalá soutěž, náhrada škody, směnky

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení, včetně vazebních věcí
 • příprava trestních oznámení, sepis návrhů a opravných prostředků – odvolání, stížnosti, dovolání
 • odklony v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, apod.)
 • právní pomoc osobám poškozeným trestním činem a obětem trestné činnosti (vymáhání majetkové i nemajetkové újmy)

Správní právo

 • právní pomoc a zastoupení při řešení správněprávních záležitostí
 • příprava správních žalob, sepis návrhů a vyjádření
 • přestupkové právo a správní delikty
 • zápisy do katastru nemovitostí

Insolvence

 • právní poradenství pro dlužníky i věřitele, včetně zastoupení
 • příprava přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • insolvenční návrhy, návrhy na povolení oddlužení
 • právní pomoc při popření pohledávky a v incidenčních sporech

Exekuce

 • právní služby – vymáhání pohledávek věřitelů v exekučním řízení prostřednictvím spolehlivého soudního exekutora
 • právní pomoc dlužníkům v exekuci – zastavení exekuce, odklad exekuce
 • právní pomoc dalším osobám dotčeným exekučním řízení – vyškrtnutí věcí ze soupisu, sepis vylučovacích žalob
 • zastoupení v exekučních věcech

Sepis smluv

 • příprava různých druhů smluv a dohod dle požadavků klienta
 • smlouvy kupní a darovací, smlouvy o převodu nemovitostí, zřizování věcných břemen, nájemní smlouvy a smlouvy o zápůjčce, apod.
 • dohoda o vypořádání společného jmění manželů pro účely rozvodu manželství, jakož i po jeho rozvodu
 • dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zajištění smluvních závazků stran a ochrana právního postavení klienta
 • sepis připomínek k návrhům smluv předložených od subjektu, s nímž máte vstoupit do smluvního vztahu
 • advokátní ověření podpisu na smlouvách, u nichž je úřední ověření podpisu vyžadováno zákonem

Úschova

 • právní služba advokátní úschovy peněžních prostředků a listin poskytovaná na podkladě písemně uzavřené úschovní smlouvy s advokátkou
 • bezpečný a efektivní institut v rámci plnění závazků (např. úhrada kupní ceny při převodu nemovitosti)
 • peněžní prostředky jsou vedeny odděleně na depozitním účtu advokátky
 • výplata prostředků z úchovy advokátkou v souladu s ujednáním smluvních stran

Ověření podpisů

 • ověření podpisů (prohlášení advokáta o pravosti podpisu) na listinách sepsaných advokátem, jakož i na jiných listinách, kde je vyžadováno úřední ověření, a to v souladu s právními a stavovskými předpisy

Vymáhání pohledávek

 • vymáhání peněžitých i nepeněžitých pohledávek z různých právních titulů (např. nezaplacené půjčky, dlužná mzda a nájemné, neuhrazená kupní cena či plnění za poskytnuté služby, dlužné výživné, vrácení vypůjčené věci, apod.)
 • vymáhání od fáze mimosoudní, přes vymáhání u soudu, jakož i v exekučním řízení

Pomůžu vám s řešením vašich právních problémů. Zavolejte mi. Odpovědi na otázky také můžete najít na mém Facebooku.

Kontaktujte nás